بچه‌های یکی از اتاق‌ها برای این‌که صبح، بیشتر بخوابند
و مسئولان اردو نتوانند آنها را بیدار کنند،
در اتاق خودشان گاز اشک‌آور زدند!

تو خود حدیث مفصل بخوان!