آیا می دانید در طول دو ترم تحصیلی ما برای رفت و آمد به اتاق هایمان در طبقه سوم بلوک نه باید حدود 60000 بار پله هارا بالا وپایین برویم؟