گویا دوباره کار بالا گرفته است.
بسیج به سنت هر ساله می‌خواهد اردوی مشهد ورودی‌های جدید را برگزار کند. معاونت دانشجویی مخالفت خود را علنی کرده است و گویا تهدیده به کمیته انضباطی.
اردوی رقیب بسیج، اردوی معاونت دانشجویی است. این معاونت، در آن سوی میدان، یکی دو سال است که اردوی یک روزه اجباری برای ورودیهای جدید راه انداخته است که ظاهرا تنها اردوی اجباری دانشگاه است. به نظر می رسد چنین اجباری با روح حقوق بشر و قوانین جاری مملکت و قوانین دانشگاهی که اوج آن هم غیبت سه شونزدهم را در برنامه درسی که خود دانشجو انتخاب کرده، حق دانشجو می داند، در تضاد است.
نکته دیگر: عدم استقبال از اردوهای معاونت دانشجویی است که به زور حضور دانش‌آموختگان و ورودیهای 83 و ماقبل به یک اتوبوس می رسد. (مثال: اردوی اردبیل و همدان)
نکته دیگرتر: ابتدال و مشکلات فرهنگی موجود در اردوهای معاونت دانشجویی است. البته وقتی مدیر فرهنگی دانشگاه تاثیرگذاری بر اندیشه، احساس و عمل (رفتار) دانشجویان را وظیفه خود نمی داند و به عبارتی با الفبای فرهنگ بیگانه است، و در کل معاونت، کسی که تخصص مرتبط داشته باشد، یافت می‌نشود، هر گونه انتظاری بی‌جاست!
در یکی دو سال گذشته، این موضوع که برخی در دانشگاه، در پی تضعیف و حذف بسیج هستند، به شدت به گوش می‌رسد. در هفت سال گذشته نیز مکرر شنیده است که دانشجوی مطلوب دانشگاه، دانشجوی سر به زیری است که فقط درس بخواند و هر کاری می‌کند، بکند اما بره باشد، سر به زیر!

این‌جا را بخوانید:

دانشجو باید خودش تصمیم بگیره یا باید براش تعیین تکلیف بشه؟