یه بزگواری پیام داده و رمز خواسته
نه آدرس ایمیل گذاشته
نه وبلاگ گذاشته نه .....
یعنی انتظار دارید ما یه پست عمومی بزاریم ورمز رو برای شما نمایش بدیم؟!!!
دانشگاههههه داریم؟!!