استاد درس تدبر یک کلاس دیگر نمی آید وما مجبوریم به جای 25 نفر 50 نفره در کلاسی بنشینیم که از کمبود جا برخی در خروجی در ،روی صندلی ها نشستند
دانشگاهه داریم؟!!!