ینی هیچ اتفاقی تو دانشگاه نمی‌افته که هیشکی به روز نمی کنه؟!
این چه وضیه خب؟
دانشگاهه داریم؟!