چه حسی به‌تون دست می‌ده اگه نشسته باشین توی تالار مطالعه و یک نفر هر 5دقیقه با کلاهش محکم بکوبه روی وسایل و میزش برای این‌که پشه‌ها رو تار و مار کنه؟!
ما که اعصاب‌مون خرد شد دیگه!