والا ما که خجالت می کشیم وقتی استاد میگه هنوز حق التدریس ترم قبلم رو بهم ندادن