یک نفر شب خواب می بینه که یک آقایی یک پرچمی با شمایل خاص رو میاره تو مصلی دانشگاه نصب می کنه

چند روز بعد اون پرچم در مصلی نصب می شه!!!

یه سوال برای من پیش اومده

اگه یه نفر خواب ببینه که تو دانشگاه بمب گذاری کردن یعنی بعدش چه اتفاقی می افته؟؟؟