رفتیم با بچه‌های دانشگاه دامنه‌ی 1imamsadeqi.ir را ثبت کنیم ؛ بعد از ارائه درخواست ، گفتند که برو از وزارت ارشاد برای ثبت این دامنه،نامه‌ی رسمی بیار!
قابل پیش‌بینی هم بود برای ثابت کردن این که ما امام صادقی هستیم کاری بس هولناک‌تر از رستم پیش رو داریم،لذا بیخیال شدیم!!!!برای سایت قبلی هم(خدایش بیامرزد) درخواست گواهی ثبت که دادم،تماس گرفتند گفتند ما نمیتوانیم موضوع نوشته‌هایتان را تشخیص دهیم،بیا وزارت ارشاد ببینیم باید چه کرد!! ما هم هنوز در راه وزارت ارشادیم!!!!