در دانشگاهی درس می خوانیم كه دانشجویش فرق آیت الله مجتهدی تهرانی و آقا مجتبی تهرانی را درك نكرده است! و امروزرحلت آیت الله مجتهدی را تسلیت می گوید!!!
دانشگاههه داریم؟؟؟