اكانت یكی از هزاران امام صادقی به دلیل بعضی مطالب و این كه نمی دونیم نویسنده هاش دقیقا چه كسانی هستند بسته شده دوستانی كه رمز عبور برای ارسال مطلب می خواهند پیام بگذارند