سه امام صادقی در یک نما
|مذاکرات آلماتی|
مملکت رو سپردن دست ما!

با تشکر از +reza ashoori بابت عکس و عنوان