این نوشته از این آدرس برداشته شده است
https://plus.google.com/u/1/102259439100626593878/posts/8xEuB6UT5Bk


بسم الله
دانشگاه خوبی داریم!!
بعضی کارهای کوچک خیلی اثر داره
یه جور سنت حسنه است
این خمیر دندون صلواتی را یکی از بچه ها تو خوابگاه گذشته بود دم در روشویی

بلوک 9
یه سوال؟؟
آخرین باری که کار صلواتی کردیم کی بوده؟؟