این كه ریاست دانشگاه با بسیج اختلاف داشته باشد یا نه مهم نیست
اینكه بسیج با ریاست دانشگاه تعامل می كند یا تقابل مهم نیست
مهم این است كه اختلاق این دو با هم صحنه زشت دیشب را پدید آورد
مهم این است كه بسیاری از شركت كنندگان از بیرون از دانشگاه آمده بودند
مهم این است كه آنها می توانستند به جای تلف شدن وقتشان به خاطر لغو شدن مراسم به مجلس روضه دیگری بروند و یا حتی در خانه شان بنشینند!!
مهم این است كه یكی از آسان ترین راهها برای مخدوش شدن چهره آیت الله مهدوی این گونه تصمیمات است!
برای كسی كه تا دانشگاه آمده تفاوتی ندارد كه لج بازی بسیج باعث لغو مراسم شده است یا هر چیز دیگری
 برای او این نكته مهم است كه به صلاحدید ریاست دانشگاه مراسم اعلام شده نه یك هفته نه یك روز بلكه در آغاز مراسم لغو می شود!!