مطلب درخواستی یکی از رفقا:
گاهی کمی راه اومدن با دانشجو هم خوب است.

اللهم لا تسلط علینا من لایرحمنا...

اللهم لا تسلط علینا من لایرحمنا